Рани увид у ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МХЕ ,,ЛИПОВИЦА" И МХЕ ,,ВИР"

Štampa
Kategorija: Планови
Datum objavljivanja
Autor Super User Pogodaka: 2522

Општинска управа општине Пријепоље, по обављеној стручној контроли Нацрта         плана детаљне регулације за МХЕ ,,Вир" и МХЕ ,,Липовица" у општини Пријепоље са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације МХЕ ,,Вир" и МХЕ ,,Липовица" у општини Пријепоље на животну средину, од стране Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље, а на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и члана од 55. до 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, („Службени гласник РС“, број 32/2019), оглашава

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МХЕ ,,ВИР" И МХЕ ,,ЛИПОВИЦА"

У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

СА ИЗВЕШТАЈЕМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  1. Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације за МХЕ ,,Вир" и МХЕ ,,Липовица" у општини Пријепоље са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације МХЕ ,,Вир" и МХЕ ,,Липовица" у општини Пријепоље на животну средину, обавиће се у периоду од 04.10.2019. године до 02.11.2019. године у канцеларији одељења уа урбанизам општине Пријепоље, у улици Душана Томашевића Ћирка бр.87, ламела Г, радним данима од 10-15 часова.
  2. Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана плана детаљне регулације за МХЕ ,,Вир" и МХЕ ,,Липовица" у општини Пријепоље са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, могу доставити искључиво у писаној форми Општинској управи општине Пријепоље - одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, у току трајања јавног увида, тј. најкасније до 02.11.2019. године.
  3. Правна и физичка лица која су поднела примедбу у писаном облику могу исту да образложе на јавној седници Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље.
  4. У току трајања јавног увида Нацрт плана детаљне регулације за МХЕ ,,Вир" и МХЕ ,,Липовица" у општини Пријепоље са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, биће изложен на интернет страници http://www.urbanizam.prijepolje.rs
  5. Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље биће одржана дана 08.11.2019. године, са почетком у 13 часова у згради Дома културе у Пријепољу.

Преузмите документацију

Достављена документација