Рани увид у ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА МХЕ ,,ЛИПОВИЦА" И МХЕ ,,ВИР"

Štampa
Kategorija: Планови
Datum objavljivanja
Autor Super User Pogodaka: 129

Општинска управа Општине Пријепоље, у складу са чланом 45a Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник Републике Србије“ , брoj 72/09, 81/09 -исправка, 64/10 - одлука УС,24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18) и Извештаја Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље број65/2018 од 09.04.2019.године, оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПОВОДОМ ИЗРАДЕ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА МХЕ ,,ЛИПОВИЦА" И МХЕ ,,ВИР"

У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

              Одлука о изради Плана детаљне регулације за МХЕ ,,Липовица" и МХЕ ,,Вир" у општини Пријепоље објављена је у ,,Службеном гласнику општине Пријепоље" број 2/2019.

              Рани јавни увид обавиће се у трајању од 15 дана, од 15.04.2019.године закључно са 30.04.2019. године, у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, општинске управе општине Пријепоље (ул. Душана Томашевића Ћирка 87, ламела Г), радним данима од 11,00 до 14,00 часова, односно на интернет страници http://www.urbanizam.prijepolje.rs/ ,на којој се налази материјал за јавни увид (графички и текстуални део).

              Општинска управа општине Пријепоље, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и друго.

              Заинтересована правна и физичка лица могу доставити своје примедбе и сугестије у току раног јавног увида у писаној форми, закључно са 30.04.2019.године, Општинској управи општине Пријепоље, одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље.

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ