Почетна

Štampa
Datum objavljivanja Pogodaka: 6205

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чл. 50. и 51б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава

ИЗМЕНУ ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНА „БРОДАРЕВО 1” И „БРОДАРЕВО 2” НА РЕЦИ ЛИМИ ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНА „БРОДАРЕВО 1” И „БРОДАРЕВО 2” НА РЕЦИ ЛИМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене хидроелектрана „Бродарево 1” и „Бродарево 2” на реци Лими Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене хидроелектрана „Бродарево 1” и „Бродарево 2” на реци Лим на животну средину биће одржана у понедељак, 7. септембра 2020. године са почетком у 1200 часова у Малој сали Дома културе Пријепоље, Санџачких бригада бб, Пријепоље.

Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику,могу присуствоватијавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 


 10.07.2020

Обавештење о одлагању јавне седнице Комисије


 

 

 

Одлуке, 29.11.2019

Одлукa мхe липoвицa и вир

Одлука о измени и допуни плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево

Одлука о измени и допуни плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево

 

Одлука о изради плана детаљне регулације „Корито реке Милешевке са делом заштићене околине манастира Милешево“

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  АС   Р   Б   И   Ј А

 

М И Н И С Т А Р С Т В О Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А , С А О Б Р А Ћ А Ј А И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е

 

у складу са чл. 50. и 51б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19

 

– др. Закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19)

 

о  г  л  а  ш  а  в  а

 

Ј  А  В  Н  И У  В  И  Д

 

у

 

Н А Ц Р Т И З М Е Н А И Д О П У Н А  П Р О С Т О Р Н О Г  П Л А Н А  П О Д Р У Ч Ј А  П О С Е Б Н Е Н А М Е Н Е Х И Д Р О Е Л Е К Т Р А Н А „ Б Р О Д А Р Е В О 1 ” И „ Б Р О Д А Р Е В О 2 ” Н А

 

Р Е Ц И  Л И М

 

и

 

И З В Е Ш Т А Ј О С Т Р А Т Е Ш К О Ј П Р О Ц Е Н И  У Т И Ц А Ј А  И З М Е Н А  И  Д О П У Н А П Р О С Т О Р Н О Г П Л А Н А П О Д Р У Ч Ј А П О С Е Б Н Е Н А М Е Н Е

 

Х И Д Р О Е Л Е К Т Р А Н А „ Б Р О Д А Р Е В О 1 ” И  „ Б Р О Д А Р Е В О  2 ”  Н А  Р Е Ц И  Л И М Н А Ж И В О Т Н У С Р Е Д И Н У

 

 

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене хидроелектрана

 

„Бродарево 1” и „Бродарево 2” на реци Лим (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене хидроелектрана

 

„Бродарево 1” и „Бродарево 2” на реци Лим на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 15. ДО 30. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 16 ДАНА, сваког радног дана у седиштима јединица локалне самоуправе Пријепоље и Сјеница, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

 

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи у току трајања јавног увида, закључно 30. јуна  2020. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак 22. јуна 2020. године са почетком у 1300 часова у Малој сали Дома културе Пријепоље, Санџачких бригада бб, Пријепоље.

 

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду

 

15. јула 2020. године, са почетком у 1300 часова у Малој сали Дома културе Пријепоље, Санџачких бригада бб, Пријепоље. Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 

 

 

 

 

 

 




Општинска управа општине Пријепоље, по обављеној стручној контроли Нацрта плана - Иземене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, од стране Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље, а на основу члана 51. б Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 37/2019 и 9/2020 - др. закон) и члана од 55. до 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, („Службени гласник РС“, број 32/2019), оглашава,

 

ЈАВНИ УВИД

 

У НАЦРТ ПЛАНА

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

 

ПРИЈЕПОЉЕ И БРОДАРЕВО

 

  1. Јавни увид у Нацрт плана - Измене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, обавиће се у периоду од 13.03.2020. године до 30.03.2020. године у канцеларији одељења уа урбанизам општине Пријепоље, у улици Душана Томашевића Ћирка бр.87, ламела Г, радним данима од 10-15 часова
  2. Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана - Измене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, могу доставити искључиво у писаној форми Општинској управи општине Пријепоље - одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, у току трајања јавног увида, тј. најкасније до 01.04.2020. године.
  3. Правна и физичка лица која су поднела примедбу у писаном облику могу исту да образложе на јавној седници Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље.
  4. У току трајања јавног увида Нацрт плана - Измене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, биће изложен на интернет страници http://www.urbanizam.opstinaprijepolje.rs/
  5. Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље биће одржана дана 03.04.2020. године, са почетком у 13 часова у згради Дома културе у Пријепољу.

 

 

 

 


 

 

Општинска управа општине Пријепоље, по обављеној стручној контроли Нацрта плана - Иземене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, од стране Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље, а на основу члана 51. б Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и члана од 55. до 64. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, („Службени гласник РС“, број 32/2019), оглашава,

 

ЈАВНИ УВИД

 У НАЦРТ ПЛАНА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

 ПРИЈЕПОЉЕ И БРОДАРЕВО

 

  1. Јавни увид у Нацрт плана - Измене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, обавиће се у периоду од 21.10.2019. године до 04.11.2019. године у канцеларији одељења уа урбанизам општине Пријепоље, у улици Душана Томашевића Ћирка бр.87, ламела Г, радним данима од 10-15 часова.
  2. Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана - Измене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, могу доставити искључиво у писаној форми Општинској управи општине Пријепоље - одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално - стамбене и имовинско - правне послове, Трг братства и јединства 1, 31300 Пријепоље, у току трајања јавног увида, тј. најкасније до 04.11.2019. године.
  3. Правна и физичка лица која су поднела примедбу у писаном облику могу исту да образложе на јавној седници Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље.
  4. У току трајања јавног увида Нацрт плана - Измене и допуне Плана генералне регулације Пријепоље и Бродарево, биће изложен на интернет страници http://www.urbanizam.opstinaprijepolje.rs/
  5. Јавна седница Комисије за планове Скупштине општине Пријепоље биће одржана дана 07.11.2019. године, са почетком у 13 часова у згради Дома културе у Пријепољу.

 

00_Opsta dokumentacija

01_Tekstualni deo

02_Graficki deo

03 Analiticko-dokumentaciona osnova

 

 


 

 

Р   Е   П   У   Б   Л   И   К   А       С   Р   Б   И   Ј   А 

М И Н И С Т А Р С Т В О   Г Р А Ђ Е В И Н А Р С Т В А ,   С А О Б Р А Ћ А Ј А   И

И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка,

64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

о   г л а ш а   в а

Р   А Н И     Ј А В Н   И     У В   И Д

п о в о д о м   и з р а д е

 

П Р О С Т О Р Н О Г   П Л А Н А   П О Д Р У Ч Ј А   П О С Е Б Н Е   Н А М Е Н Е С П Е Ц И Ј А Л Н О Г   Р Е З Е Р В А Т А   П Р И Р О Д Е

„ К Л И С У Р А   Р Е К Е   М И Л Е Ш Е В К Е “

 

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке

Милешевке“, објављена је у „Службеном гласнику РС”, брoj 39/18.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 27. јуна до 11. јула 2018. године на званичним интернет   страницама   министарства   надлежног   за   послове   просторног   планирања   и   јединице   локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у згради скупштине општине Пријепоље.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања, и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна   и   физичка   лица   могу   доставити   примедбе   и   сугестије   у   писаној   форми   Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26,

11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 11. јулом 2018. године.

 

 

 

 

 

 

Република Србија

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ

Општинска управа

Број: 501-50/17

П р и ј е п о љ е

            На основу члана 20. и члана 29. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.69/05) даје следеће

                                                           О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

           Обавештава се јавност да је носилацпројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд, поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат базна станицa мобилне телефоније „Пријепоље-Ивање УМТС/ЛТЕ“ – УЕУ141/УЕЛ141, на димњаку у кругу грађевинског предузећа „Рад-Лабуд“, на кат.парцели бр.4/6 К.О. Ивање, на територији општине Пријепоље.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), овај орган ће обезбедити јавни увид у предметну Студију о процени утицаја на животну средину, у просторијама Општинске управе општине Пријепоље, канцеларија бр.18, у периоду од 18.08.2017. године до 08.09.2017. године, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

Јавна презентација и јавна расправа о предметној Студији о процени утицаја на животну средину, биће одржана у малој сали Дома културе Пријепоље, дана 12.09.2017. године у 12 часова и на истој ће учествовати носилац пројекта и обрађивач Студије.

      ОПШТИНСКА УПРАВА